Regulamin sklepu

Sklep internetowy www.strefaobfitosci.pl jest prowadzony przez Akademię Vedicum Katarzyna Kłyż, ul. Brzozowa 10, 58-379 Czarny Bór, NIP 886 278 51 21.

 

Pojęcia występujące w Regulaminie i ich znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną, w formie sklepu oraz platformy e-learningowej na stronie internetowej www.ajurwedapopolsku.pl
 4. Sklep internetowy Strefa obfitości – sklep internetowy, w którym Klient dokonuje zakupów drogą elektroniczną.
 5. Towar i usługa – produkty i usługi oferowane przez sklep internetowy Strefa obfitości
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Strefa obfitości a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy.
 10. Towar lub usługa na nośniku cyfrowym – to towar lub usługa, które nie są zapisane na żadnym materialnym nośniku, jak np. e-booki.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.strefaobfitosci.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa głównie:
  a) zbiór zasad dokonywania zakupu, rejestracji i rezerwacji produktów i usług.
  b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 

Zasady z korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Rejestracja w sklepie podczas zakupu produktów i usług nie jest wymagana, ale zalecana.
 2. Rejestracja jest zalecana w przypadku dokonywania zakupów usług na nośniku cyfrowym, jak e-booki, kursy on-line pochodzące z platformy elearningowej.
 3. Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Składanie zamówienia i proces zakupów odbywa się za pomocą formularza zamówień w formie wyświetlanych produktów i usług.
 5. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie, na podany przez siebie adres e-mail, informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie, a także o realizacji zamówienia.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Aby dokonać zakupu na stronie sklepu www.strefaobfitosci.pl należy mieć dostęp do sieci Internet.
 2. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy wybrać produkt lub usługę w sklepie internetowym, wybrać odpowiednio przycisk „kup teraz” po wyborze ilości sztuk, opcji, formy.
 3. Produkty wybrane znajdują się w koszyku zamówienia.
 4. Po wyborze produktu, należy wybrać formę płatności oraz transport.
 5. W sklepie można realizować zakupy 7 dni w tygodniu, 24h/dobę.
 6. Przycisk „złóż zamówienie” jest ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Kroki poprzedzające złożenie zamówienia można odpowiednio modyfikować.
 7. Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  a) imię i nazwisko / nazwa firmy c) e-mail d) telefon kontaktowy
  e) NIP – w przypadku prośby o fakturę.
  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c) wybranej metody płatności,
  d) wybranego sposobu dostawy.
 8. W przypadku zamawiania produktów, typu E-book, warsztat, konsultacja, kurs, niezbędne będzie utworzenie konta klienta. Hasło będzie wygenerowane automatycznie po pierwszym zamówieniu.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu.
 10. Akceptacja Regulaminu, jako obowiązkowy krok przy dokonywaniu zamówienia, jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na podany w toku zamówienia adres e-mail, w którym przesyłane są informacje dotyczące hasła i loginu do konta, (jeśli jest to konieczne), potwierdzenia zamówienia, metody płatności i dostawy.
 12. Zgodnie z art. 38 ust. 13 Kodeksu Cywilnego, Klient powinien wyrazić świadomą zgodę dotyczącą zakupu treści cyfrowych, które NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, w ramach zawierania umów na odległość.

 

 

Dostawa i koszty przesyłki

 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w PLN w kwocie BRUTTO, bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki, doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba, że spełnia warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy. Ceną ostateczną, wiążącą Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, które wyszczególnione są w zakładce Dostawa i zwroty) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.
 3. Dostawa Towarów odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Termin realizacji dostawy dla zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi pięć dni roboczych liczonych od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia (chyba że wskazano inaczej).
 5. Klientowi wraz z przesyłką zostanie przekazany wydruku potwierdzenia i specyfikacji zamówienia oraz dowód sprzedaży.

 

Ceny i metody płatności w sklepie internetowym

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi. Klient ma możliwość płatności:
  a) płatnością w systemie PAYu (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495, (PayU)

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres kontakt@strefaobfitosci.pl, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Akademia Vedicum ul. Brzozowa 10, 58-379 Czarny Bór.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Akademia Vedicum ul. Brzozowa 10, 58-379 Czarny Bór. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyłączeniem kosztów dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar. Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
 4. Usługi i towary zapisane na nośnikach cyfrowych (pdf, mp4 i inne) i nie podlegają zwrotowi!

 

Polityka zwrotów i reklamacji

 1. Nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, odsyłając towar w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
 • do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon.
 1. Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
 • jeśli pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą została zawarta umowa o świadczeniu usług, których świadczenie rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego terminu,
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru,
 • jeśli Nabywca zakupił towar lub usługi, sporządzone na specjalne życzenie Nabywcy i wyraźnie odpowiadające jego osobistym potrzebom. Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
 • kiedy zamówiony towar może szybko ulec zepsuciu, lub gdy minęła data upływu jego przydatności do spożycia.
 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Nabywca odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Nabywca powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku Nabywca pokrywa koszty utraty wartości towaru.
 3. W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający: Akademia Vedicum, Katarzyna Kłyż, ul. Brzozowa 10, 58-379 Czarny Bór, NIP 886 278 51 21
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

 

Rezygnacje i zwroty towaru

 1. Nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, odsyłając towar w oryginalnym opakowaniu. O terminowości zwrotu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 2. Skorzystanie z tego prawa jest możliwe, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony,
 • produkt zwracany jest w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym, jeśli takie posiadał,
 • do zwracanego produktu dołączona jest faktura/paragon.
 1. Powyższe prawo do rezygnacji i zwrotu nie przysługuje Nabywcy w następujących przypadkach:
 • jeśli pomiędzy Sprzedawcą, a Nabywcą została zawarta umowa o świadczeniu usług, których świadczenie rozpoczęło się przed upływem 14-dniowego terminu,
 • po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru,
 • jeśli Nabywca zakupił towar lub usługi, sporządzone na specjalne życzenie Nabywcy i wyraźnie odpowiadające jego osobistym potrzebom. Taki towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać odesłany.
 • kiedy zamówiony towar może szybko ulec zepsuciu, lub gdy minęła data upływu jego przydatności do spożycia.
 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Nabywca odpowiada materialnie za powstałe uszkodzenie towaru z chwilą wejścia w jego posiadanie. Nabywca powinien sprawdzać otrzymany towar bardzo ostrożnie. Utrata wartości towaru spowodowana innym niż zwykłe sprawdzenie towaru i użycie jego, powoduje, iż nie może on już być sprzedany jako „nowy”, w takim przypadku Nabywca pokrywa koszty utraty wartości towaru.
 3. W przypadku, gdy zwrócisz nam produkt, który nie spełnia powyższych wymagań, będziemy zmuszeni odesłać go na Twój koszt.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie www.strefaobfitosci.pl